Tájékoztató

a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról

 

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni.

Az eljárás a szülő kérelmére indul. A kérelemben bármilyen releváns indok leírható. A szülő a kérelméhez minden, általa fontosnak tartott iratot, dokumentumot mellékelhet.

Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. A kirendelt szakértő csak az eddig is e kérdéssel foglalkozó szakértői bizottság lehet, ahol hozzáértő szakemberek foglalnak állást a gyermekkel kapcsolatosan. A szakértői bizottság szakértői véleményét - a már bevett, eddig is alkalmazott komplex pedagógiai-gyógypedagógiai-pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálata alapján alakítja ki - az Oktatási Hivatal ez alapján dönt a kérdésben.

A 2021/2022. tanév vonatkozásában a kérelmeket 2021. január 1. napjától 2021. január 15. napjáig lehet majd benyújtani.

A kérelemben nevesített gyermek azonosíthatósága a kérelem elbírálásának előfeltétele, ezért kérjük, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa) későbbiekben elérhető kéreleműrlapot használja.

Amennyiben a kérelemben foglaltak és a csatolt dokumentumok alapján minden szükséges adat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal nyolc napon belül dönt. Amennyiben nyolc napon belül nem hozható döntés a kérelem tárgyában, mert szakértői bizottság kirendelése indokolt – az Oktatási Hivatal teljes eljárásban, hatvan napon belül dönt a kérelemről.

Az Oktatási Hivatal döntése ellen bírósági jogorvoslat vehető igénybe, melynek során az illetékes bíróság negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni.

Nincs szükség kérelemre, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálatokon keresztül elérhető szakértői bizottság 2020. január 15-e előtt kiállított véleménye azt tartalmazza, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvétele javasolt. Amennyiben ilyen szakértői bizottsági vélemény nem áll rendelkezésre, akkor a szülőnek javasolt az Oktatási Hivatalhoz kérelmet benyújtani.

Tisztelt Szülők!

Az Oktatási Hivatal középiskolai információs rendszere az alábbi linken érhető el: www.kir.hu/kir2_kifir

A határidőket kérjük pontosan tartsák be, minden határidő az adott nap 8:00 órára vonatkozik!

A középiskolai felvételi eljárás menete a következő:

 1. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. Az Oktatási Hivatal 2020. november 16-ig közzéteszi a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. A lista alapján válasszák ki melyik intézményben írja gyermekük a központi írásbeli felvételi vizsgát. A jelentkezési lapot 2020. december 3-ig adják le az osztályfőnöknek!

 2. 2021. január 23., 10 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra az érintett intézményekben.  

 3. 2020. január 22-ig az osztályfőnöknek adják le az ADATBEGYŰJTŐ LAP-ot.

  Az OH 2020. januárjától egy adatbegyűjtő alkalmazással kívánja egyszerűsíteni és segíteni az adminisztrációs teendőket.
  Kérem, hogy az említett alkalmazás használatával készítsék el az adatbegyűjtő lapot és ezt adják le az osztályfőnököknek!
  Amennyiben valaki már leadta a régi lapot, abban az esetben is kérjük, hogy töltse ki és nyomtassa ki ezt az adatbegyűjtő lapot!
  Az általános iskolai adatbegyűjtő alkalmazást az alábbi linken érhetik el:
  http://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto

  A mellékelt dokumentummal az adatbegyűjtő alkalmazás használatához kívánunk segítséget nyújtani Önöknek!

  Az oktatási azonosítót a diákigazolványon találják. Az aláíráskor lehetőség lesz a jelentkezéseken módosítani.

 4. A írásbeli felvételi vizsgalapba a szülő, a középiskola által megadott időpont szerint, betekintést nyer.
  A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási -értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban kell benyújtania a vizsgát szervező középiskola igazgatójához. A jogorvoslati kérelmet a középiskola, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

 5. 2021. február 3-ig alábbi linken a szülőknek jelentkezniük kell aláírásra és a jelentkezési lapok ellenőrzésére. Aláírásra 2021. február 5-11. között van lehetőség. A jelentkezéskor kérem, a tanuló nevét és osztályát adja meg. Az aláíráson a tanulónak nem szükséges megjelennie, ők az osztályban írják alá közösen február 12-én.

 6. A középiskola a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az Értékelő lapon állapítja meg. Az Értékelő lapot legkésőbb február 8-ig a szülő a középiskolától átveszi.

 7. Az V. pontban leírtak szerint foglalt időpontban az iskolatitkárságon lehetőségük van új intézmény megjelölésére, sorrendváltoztatásra. Itt az alapadatokon már nem tudunk változtatni! Ha szeretnének valamit változtatni, kérem kódokkal, pontos tervvel érkezzenek!
  Az aláíráskor a középiskolától kapott Értékelő lapot csatolni kell a jelentkezéshez, ezért kérem, hogy hozzanak magukkal az Értékelő lapból annyi fénymásolatot, ahány iskolába jelentkezik a tanuló és +1 másolatot, ami az iskolában megőrzésre kerül! Az Értékelő lap eredeti példánya a szülőnél marad. (Pl. Ha 3 iskolába, 8 tanulmányterületre jelentkezik, akkor 3+1, azaz 4 fénymásolatra lesz szükség.) A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely alapján a középfokú iskola a felvételi kérelmeket elbírálását, illetve rangsorolását el tudja végezni. Amennyiben ilyet szeretne csatolni, hozza magával az aláírásra! Aki az aláírás előtt nem tudja a középiskolától átvenni az Értékelő lapot, azt kérem, hogy 2021. február 10. 10 óráig hozza be utólag. Ehhez nem szükséges időpontot foglalni, csak adja le a titkárságon a másolatokat.

 1. 2021. február 22. - március 13. között tartják a középiskolák a szóbeli felvételit és alkalmassági vizsgát.

 2. Amennyiben a szóbelik után módosítani kívánnak a korábbi sorrenden, kérem 2021. március 16-ig az alábbi linken jelentkezzen módosításra. Itt a már korábban megjelölt középiskola igazgatójának külön engedélyével lehetőség van új tanulmányterület megjelölésére. Aláírásra 2021. március 22-23. között van lehetőség. Ebben eltérni nem áll módunkban!

 3. A tanévzáró ünnepség után a tanulók átveszik a bizonyítványaikat és távozó lapjaikat.

 4. 2020. június 20-22. között a középiskolai beiratkozáskor le kell adni:
  *a bizonyítványt és
  *a távozó lapot

 5. A középiskolai beiratkozáskor kapott Visszaigazoló lapot (a távozó lap Visszaigazolás része) kérem, adják le titkárságunkon június 22-ig vagy a nyári ügyeleti napok valamelyikén.

Az e-Ügyintézés modult csak a Klebersberg Központhoz tartozó intézményeknél aktiválta az E-Kréta rendszerfenntartó. Így iskolánkban csak hagyományos módon, a személyesen tudják intézni a be- és kiiratkozást!

A határidőket kérjük pontosan tartsák be, minden határidő az adott nap 8:00 órára vonatkozik!

További részletekről az oktatas.hu oldalon tájékozódhatnak. A szülői értekezleten látott bemutatóanyagot itt találják.

Átiratkozás helyi szabályai

Iskolánk körzetes feladatellátásáról: Intézményünk fenntartója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2013-ban megállapodást kötött a Klebelsberg Központtal az iskola kötelező felvételi körzetéről és a felveendők létszámáról.
Ennek értelmében intézményünk 45 gyermek felvételét biztosítja az aktuálisan hatályos XII. kerületi körzetből. Ezt a létszámot az elsős beiratkozás előre kijelölt két napján tudjuk biztosítani, mivel a megállapodás szerint körzeti kötelezettségünk csak az első évfolyamra vonatkozik, a későbbi felvétel/átvétel a létszámtól és tanulóösszetételtől függ.

Az iskolában a tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van, amennyiben az adott évfolyamon/osztályban van betöltetlen férőhely, és amennyiben a szülők vállalják az iskola sajátosságaival együtt járó követelményeket, elvárásokat, és amennyiben gyermekük személyisége megfelel ezeknek. Tanuló és iskola, illetve osztály kölcsönös megfelelésének lehetőségét teremtjük meg azzal a lehetőséggel, hogy felvétel előtt 2 próbanapra fogadjuk a jelentkezőt iskolánkban. A tapasztalatok szülői, tanári megbeszélése, egyeztetése után születik meg a döntés az átvételről.

Az átjelentkezési szándékot a szülő írásban kérheti, csatolva a tanuló utolsó 3 félévi és/vagy év végi bizonyítványát. Kérjük adja meg a gyermek jelenlegi évfolyamát, átjelentkezés okát, nevezze meg az eddig tanult idegen nyelvet. A leendő osztály megválasztásában az igazgató dönt.

A felvételnél vagy átvételnél előnyt élvezhet az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:
a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

A felvétel és az átvétel szabályai sajátos nevelési igényű tanulók esetében

Iskolánk nyitott az Alapító Okiratunkban meghatározottaknak megfelelő sajátos nevelési igényű tanulók átvételére. Ebből következően felvesszük azokat a tanulókat, akiket a szakértői bizottságok hozzánk irányítanak, és nem haladnak túl azon a létszámkereten, amit iskolánk kezelni tud. Amennyiben ezeken a kereteken belül van a megkeresés, az átvétel, a felvétel folyamatos.
Az iskola jellemzőiről, a nálunk folyó fejlesztési lehetőségekről részletes tájékoztatást adunk a szülőknek. Ismertetjük nevelési elveinket, elvárásainkat. Amennyiben ezek ismeretében, továbbá a szakértői bizottság javaslata alapján a szülő iskolánk mellett dönt, jöhet létre a felvétel, ill. az átvétel.

 

Kiiratkozás módja

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy kiiratkozáshoz az alábbiakat hozzák magukkal:

- a befogadó nyilatkozat, melyet a befogadó intézmény állít ki,

- szülői felügyeleti nyilatkozatot, és beleegyező nyilatkozatot, melyet ITT letölthet,

- az ingyenesen kapott tankönyveket és a

- ha van, akkor a kikölcsönzött könyvtári könyveket is.

 

Megértésüket köszönjük!

Iskolavezetés

Jelentkezés módja

Az elsős beiskolázás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. és 51. §-a alapján történik.

Akik gyermeküket iskolánkba szeretnék beíratni, azoktól előzetes jelentkezést kérünk (körzetesektől is)! A 2021/2022. tanév első osztályaiba 2020. szeptember 1-től fogadunk el kérvényeket a lejjebb található űrlapon, elektronikus formában.

Az iskolánk felvételi körzetébe tartozó tanulóknak (a Klébelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás létszámkorlátján belül) helyet biztosítunk. Körzetes tanuló az a gyermek, akinek állandó lakcíme az iskola körzetében van, és ez megegyezik legalább az egyik szülő vagy törvényes képviselő állandó lakcímével. Iskolánk körzetes feladatellátásáról: Intézményünk fenntartója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2013-ban megállapodást kötött a Klebelsberg Központtal az iskola kötelező felvételi körzetéről és a felveendők létszámáról. Ennek értelmében intézményünk 45 gyermek felvételét biztosítja az aktuálisan hatályos XII. kerületi körzetből. Ezt a létszámot az elsős beiratkozás előre kijelölt két napján tudjuk biztosítani, mivel a megállapodás szerint körzeti kötelezettségünk csak az első évfolyamra vonatkozik, a későbbi felvétel/átvétel a létszámtól és tanulóösszetételtől függ.

 

Programok a leendő első osztályosoknak és szüleiknek

1. 2021. január 29., péntek 1700-1800
Online formában - előzetes regisztráció szükséges! A regisztrációs felületet ezen a linken érhetik el: Az elérhető férőhelyek száma betelt, kérem regisztráljon a második tájékoztatóra!
Bemutatkoznak a leendő elsős tanítók. Tájékoztatót tart Mesterházy Ferenc igazgató. Az online tájékoztatóról kép- és hangfelvétel nem készíthető!

2. 2021. február 24., szerda 1700-1800
Online formában - előzetes regisztráció szükséges! A regisztrációs felületet 2021. február 5-én nyitjuk meg.
Bemutatkoznak a leendő elsős tanítók. Tájékoztatót tart Mesterházy Ferenc igazgató. Az online tájékoztatóról kép- és hangfelvétel nem készíthető! Igazgatói tájékoztató 2.

Az előzetesen regisztrált email címére a tájékoztató előtt (február 24. 15-16 óra között) kapja meg az egyéni belépési linket. Készítettünk egy leírást, melyet letöltve, lépésről-lépésre megismerkedhet a belépés folyamatával. Jelzések alapján az emailt többen a SPAM mappában találták meg, kérem nézze meg ott is. Ha ott sem találja, hívja a +361/4878159-es számon Garcia Dávidot!
Kérjük, hogy a belépéskor a regisztrációkor megadott nevet írja be a csatlakozás előtt, és a tájékoztató alatt tartsa mikrofonját és kameráját kikapcsolt állapotban!


3. 2021. március 25., 26., (csütörtök, péntek) 900-1000
Erre személyesen várjuk a gyerekeket. A járványhelyzet alakulásától függően vagy az udvaron vagy a tantermekben tartjuk meg a rendezvényt. A regisztrációról és a program részleteiről március elején ITT adunk további tájékoztatást.

Rendezvényeink helyszíne: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 42-44. (A épület)
Részletes programért figyelje honlapunkat!
Szeretettel várjuk az óvodásokat és szüleiket!

 

Beiratkozás:

A kormány tájékoztatása szerint, az általános iskolai beiratkozás, az iskola első évfolyamára a Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján 2021. április 15–16-án lesz. Bővebb információkat a kormány részletes tájékoztatója után, várhatóan márciusban tudunk adni.

 

2021 szeptemberében -várhatóan- az alábbi első osztályok indulnak:

1.a Tarján Eszter --- angol irányultság
1.b Sztankovics Zsuzsanna --- angol(14fő) és német(14fő) irányultság
1.c Párkányi Zsuzsanna --- művészeti irányultság
Mindhárom osztály azonos pedagógiai program és követelményrendszer alapján működik. Az irányultságok részletes programjáról ezen az oldalon, lejjebb olvashat.

A napközis tanító személyéről a későbbiekben (június) tudunk tájékoztatást adni.

A választott osztályok sorrendjének megjelölésére később ITT lesz lehetőségük! Az osztályba sorolásnál igyekszünk a szülők kérésének eleget tenni, de ezt nem tudjuk minden esetben biztosítani.


Általános tájékoztató

Kedves Szülők!

Nagy gond az iskolaválasztás? Bizonytalanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek?

Az alábbi ismertetővel szeretnénk segíteni a döntésben.

Gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol diák, tanár, tanító- és tanárjelölt egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, ahol jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése érdekében, ahol mindezt a szülőkkel való szoros együttműködésben tesszük, ahol minden kisgyermek, minden területen a saját tempójában fejlődhet.

Az osztályok irányultságát az irántuk mutatkozó érdeklődés tükrében alakítjuk ki.

Művészeti irányultságú osztály:
Célunk a különböző művészeti ágakban a komplex fejlesztés, amely egyenlő mértékben támogatja  az érzelmi és az értelmi intelligenciát, mindenkor figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait. Főbb területei: drámajáték, bábozás, zenehallgatás, ének-zene, mozgás és tánc, rajz és vizuális kultúra. A rajzórán személyre szabott fejlesztést végzünk bontott csoportban. A mindennapos testnevelés keretén belül két néptánc foglalkozást tartunk.

Nyelvi irányultságú osztály:
Már első osztályban megismerkedhetnek a tanulók az angol vagy német nyelvvel. Célunk, játékok, dalok, mondókák tanulásával, az alapvető élethelyzetek, illetve környezetük szókincsének elsajátításával megszerettetni a nyelvet. A nyelvi foglalkozásokat bontott csoportokban, heti két alkalommal tartjuk meg.

Az olvasást a régi, hagyományos, jól bevált, hangoztató-elemző-összetevő (szótagoló) módszerrel tanítjuk. A tanulók differenciált foglalkoztatása biztosíték arra, hogy a már írni-olvasni tudó gyerekek is megfelelő fejlesztésben részesülhessenek.

A matematika és a környezetismeret tantárgy oktatásakor az élményszerzésre, tapasztalatszerzésre és sokféle tevékenységre helyezzük a hangsúlyt. Ehhez jól felszerelt szertár és korszerű taneszközök állnak rendelkezésünkre. Tanítóink szemlélete az, hogy hozzuk be a természetet és a valóságot a tanterembe, építsünk a gyerekek érdeklődésére és meglévő széleskörű ismereteire.

A mi iskolánkban a játék a tanulás egyik legfontosabb eszköze.

Tanulóink évente többféle szakkör és diákkör közül válogathatnak. Pl.: kosárlabda, gyermektorna, rajz, gyöngyfűzés, dráma, furulya, kórus, matematika, angol, német.

A napköziotthonban is magas színvonalú nevelőmunka folyik. A kisiskolások a házi feladatok elkészítése mellett fokozatosan megtanulnak tanulni, és megismerkednek a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeivel. Széles programválaszték színesíti az iskolai életet.

A korosztályi jellemzők szerint tartjuk meg a néphagyományokat (szüreti mulatság, Márton- és Gergely-járás, téli ünnepkör ünnepei stb.), a kulturális megemlékezéseket (mesenap, magyar dráma napja, zenei világnap, a magyar kultúra napja, színházi világnap, költészet napja, Föld napja stb.). A szabad levegőn történő játékhoz, sportoláshoz nagy iskolaudvar és játszótér áll rendelkezésre.

Iskolánkban élénk a sportélet, tanulóink többféle sportolási lehetőség közül választhatnak; számtalan sporteredménnyel büszkélkedhetnek: a kerületben évente megrendezett diákolimpia dobogós helyezettjei.

Az iskola tanítói, szaktanárai kiemelkedő pszichológiai, pedagógiai, módszertani tudással rendelkeznek. Iskolai munkájuk mellett szakmai továbbképzéseket tartanak, tréningeket vezetnek, tankönyvírók, s rendszeresen publikálnak módszertani folyóiratokban.

Tantermeink felszereltsége kiváló, a szaktantermekben számítógép, projektor, interaktív tábla, tabletek stb. állnak a pedagógusok rendelkezésére. Minden tanteremben elérhető az internetkapcsolat, mely változatos szemléltetésre ad lehetőséget.

Lehetőségeink szerint az alsó tagozaton felmenő rendszerben 1-4. osztályig ugyanaz a tanító foglalkozik a diákokkal. A készségtárgyakat szakos tanárok, tanítók oktatják.

Tanulóink zökkenőmentes előrehaladását főállású gyógypedagógus, iskolapszichológus és logopédus segíti.

Gyakorlóiskolánk szoros együttműködésben dolgozik az ELTE Tanító- és Óvóképző Karával, így jellemzően tanítójelöltek gyakorlati képzését végezzük, de az ELTE Tanárképző Központtól is fogadunk hallgatókat. Ez a szoros együttműködés, az egyetemi oktatók folyamatos jelenléte is garancia pedagógusaink magas színvonalú felkészültségére és szakmai munkájára.

Ha felkeltettük érdeklődésüket iskolánk iránt, ismerkedjenek meg velünk személyesen is!


Jelenlegi körzetes utcáink listáját:

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 11. pont 22.§ szerint
(7) Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
(8) Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható.

Alkotás u. páratlan 29-47. és teljes páros oldala
Avar u. 1-29.
Bán u.
Beck Ö. Fülöp u.
Brassai Sámuel u.
Derkovits Gyula u.
Dolgos u.
Győri út
Kapitány u.
Kernstock Károly tér
Kiss János altb. u. 1-49.
Nagy Jenő u.
Táltos u.
Tartsay Vilmos u.