Tisztelt Szülők!

Az Oktatási Hivatal középiskolai információs rendszere az alábbi linken érhető el: www.kir.hu/kir2_kifir

A középiskolai felvételi eljárás menete a következő:

 1. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. Az Oktatási Hivatal 2018. november 16-ig közzéteszi a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. A lista alapján válasszák ki melyik intézményben írja gyermekük a központi írásbeli felvételi vizsgát. A jelentkezési lapot 2018. december 4-ig adják le az osztályfőnöknek!

 2. 2019. január 19., 10 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamraaz érintett intézményekben. 
  2019. január 24., 14 óra Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

 3. 2019. január 23-ig az osztályfőnöknek adják le az ADATBEGYŰJTŐ LAP-ot.
  A kitöltésnél különösen figyeljenek
  * a tanulói adatok helyességére
  * az értesítési cím megadására
  Az oktatási azonosítót a diákigazolványon találják. A tanulói adatoknál megadott telefonszámon kívül az aláíráskor lehetőség lesz szülői elérhetőségeket is rögzíteni.

 4. A írásbeli felvételi vizsgalapba a szülő, a középiskola által megadott időpont szerint, betekintést nyer.
  A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási -értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban kell benyújtania a vizsgát szervező középiskola igazgatójához. A jogorvoslati kérelmet a középiskola, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

 5. 2019. február 4-ig alábbi linken a szülőknek jelentkezniük kell aláírásra és a jelentkezési lapok ellenőrzésére. Aláírásra 2019. február 6-12. között van lehetőség. (Akinek a megjelölt időpontok nem felelnek meg, kérem telefonon keressék Varga Katalin iskolatitkárt a 1/48-78-165 telefonszámon, megpróbálunk megoldást keresni)

 6. A középiskola a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az Értékelő lapon állapítja meg. Az Értékelő lapot legkésőbb február 7-ig a szülő a középiskolától átveszi.

 7. Az V. pontban leírtak szerint foglalt időpontban az iskolatitkárságon lehetőségük van új intézmény megjelölésére, sorrendváltoztatásra. Itt az apaladatokon már nem tudunk változtatni! Az aláírásra hozzák magukkal az Értékelő lap fénymásolatát annyi példányban, ahány iskolába jelentkeznek, ill. minden olyan másolatot -amennyiben van ilyen-, amit a középiskolák kérnek a jelentkezéshez csatolni (az iskolák honlapjáról tájékozódjanka).

 8. 2019. február 21-március 14. között tartják a középiskolák a szóbeli felvételit és alkalmassági vizsgát.

 9. Amennyiben a szóbelik után módosítani kívánnak a korábbi sorrenden, kérem 2019. március 19-ig az alábbi linken jelentkezzen módosításra. Itt a már korábban megjelölt középiskola igazgatójának külön engedélyével lehetőség van új tanulmányterület megjelölésére. Aláírásra 2019. március 21-22. között van lehetőség. Ebben eltérni nem áll módunkban!

 10. 2019. június 10- június 15. között Egészségügyi törzslap átvétele. Szülő veheti át személyesen a titkárságon 7:30-15:30 között.

 11. A tanévzáró ünnepség után a tanulók átveszik a bizonyítványaikat és távozó lapjaikat.

 12. 2019. június 20-22. között a középiskolai beiratkozáskor le kell adni:
  *a bizonyítványt
  *a távozó lapot és
  *az egészségügyi törzslapot

 13. A középiskolai beiratkozáskor kapott Visszaigazoló lapot (a távozó lap Visszaigazolás része) kérem, adják le titkárságunkon június 21-ig vagy a nyári ügyeleti napok valamelyikén.

További részletekről az oktatas.hu oldalon tájékozódhatnak. A szülői értekezleten látott bemutatóanyagot itt találják.

A 2018 szeptemberében induló első osztályaink:

1.a Juhász Zsuzsanna   ---   angol irányultság

1.b Venyercsán Judit     ---   művészeti irányultság

1.c Gyimes Bernadett    ---   művészeti irányultság

Mindhárom osztály azonos pedagógiai program és követelményrendszer alapján működik. Az irányultságok részletes programjáról ITT olvashat. Rendezvényeink 2018 januárjától kezdődnek. Részletekről ITT tájékozódhat.

Tisztelt Szülők!

Szeretettel meghívjuk Önöket 2018. május 30-án, szerdán 17.00 órakor kezdődő szülői értekezletünkre. (2018-2019.tanévben első osztályt kezdő tanulók szülei számára)

Helye: 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 42-44. ebédlő

Témák:

- általános tájékoztatás az iskola szokásrendjéről, napirendjéről

- az első tanítási hét programja

- szükséges felszerelések

A közös tájékoztatás után minden tanító a leendő tantermében folytatja az osztályra vonatkozó fontos tudnivalók ismertetését.

                                                                                                          Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Átiratkozás helyi szabályai

Iskolánk körzetes feladatellátásáról: Intézményünk fenntartója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2013-ban megállapodást kötött a Klebelsberg Központtal az iskola kötelező felvételi körzetéről és a felveendők létszámáról.
Ennek értelmében intézményünk 45 gyermek felvételét biztosítja az aktuálisan hatályos XII. kerületi körzetből. Ezt a létszámot az elsős beiratkozás előre kijelölt két napján tudjuk biztosítani, mivel a megállapodás szerint körzeti kötelezettségünk csak az első évfolyamra vonatkozik, a későbbi felvétel/átvétel a létszámtól és tanulóösszetételtől függ.

Az iskolában a tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van, amennyiben az adott évfolyamon/osztályban van betöltetlen férőhely, és amennyiben a szülők vállalják az iskola sajátosságaival együtt járó követelményeket, elvárásokat, és amennyiben gyermekük személyisége megfelel ezeknek. Tanuló és iskola, illetve osztály kölcsönös megfelelésének lehetőségét teremtjük meg azzal a lehetőséggel, hogy felvétel előtt 2 próbanapra fogadjuk a jelentkezőt iskolánkban. A tapasztalatok szülői, tanári megbeszélése, egyeztetése után születik meg a döntés az átvételről.

Az átjelentkezési szándékot a szülő írásban kérheti, csatolva a tanuló utolsó 3 félévi és/vagy év végi bizonyítványát. Kérjük adja meg a gyermek jelenlegi évfolyamát, átjelentkezés okát, nevezze meg az eddig tanult idegen nyelvet. A leendő osztály megválasztásában az igazgató dönt.

A felvételnél vagy átvételnél előnyt élvezhet az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:
a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

A felvétel és az átvétel szabályai sajátos nevelési igényű tanulók esetében

Iskolánk nyitott az Alapító Okiratunkban meghatározottaknak megfelelő sajátos nevelési igényű tanulók átvételére. Ebből következően felvesszük azokat a tanulókat, akiket a szakértői bizottságok hozzánk irányítanak, és nem haladnak túl azon a létszámkereten, amit iskolánk kezelni tud. Amennyiben ezeken a kereteken belül van a megkeresés, az átvétel, a felvétel folyamatos.
Az iskola jellemzőiről, a nálunk folyó fejlesztési lehetőségekről részletes tájékoztatást adunk a szülőknek. Ismertetjük nevelési elveinket, elvárásainkat. Amennyiben ezek ismeretében, továbbá a szakértői bizottság javaslata alapján a szülő iskolánk mellett dönt, jöhet létre a felvétel, ill. az átvétel.

 

Kiiratkozás módja

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy kiiratkozáshoz az alábbiakat hozzák magukkal:

- a befogadó nyilatkozat, melyet a befogadó intézmény állít ki,

- szülői felügyeleti nyilatkozatot, és beleegyező nyilatkozatot, melyet ITT letölthet, ÚJ!

- a tanuló diákigazolványát (Ideiglenes diákigazolványt az új iskolában igényelhetnek.)

- az ingyenesen kapott tankönyveket és a

- ha van, akkor a kikölcsönzött könyvtári könyveket is.

 

Megértésüket köszönjük!

Iskolavezetés

A hozzánk jelentkezőktől (körzetesektől is) írásos jelzést kérünk arról, hogy gyermeküket iskolánkba szeretnék beíratni! A 2019/2020-os tanév első osztályába 2018. szeptember 3-tól fogadunk el kérvényeket itt elektronikus formában! Rendezvényeink 2019 januárjától kezdődnek.

Jelentkezés módja

Az elsős beiskolázás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. és 51. §-a alapján történik. Iskolánkba azokat az iskolaérettséget bizonyító óvodai nyilatkozattal rendelkező tanulókat vesszük fel, akiknek szülei iskolánkat választották.
A január, február és március hónapokban tartott Ovisuli nevű foglalkozások során lehetőséget kapnak a jelentkező óvodások, hogy bepillantást nyerjenek iskolánk életébe, hogy találkozzanak azokkal a tanítókkal, akik várhatóan első osztálytól tanítani fogják őket. A beiratkozás előtt nyílt napon - két alkalommal egy-egy délelőtt során – ismerhetik meg a leendő szülők tanítóink munkáját.

A hozzánk jelentkezőktől (körzetesektől is) írásos jelzést kérünk arról, hogy gyermeküket iskolánkba szeretnék beíratni! A 2019/2020-os tanév első osztályába 2018. szeptember 3-tól fogadunk el kérvényeket itt elektronikus formában! Rendezvényeink 2019 januárjától kezdődnek.

Az iskolánk felvételi körzetébe tartozó tanulóknak (a Klébelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás szerint) helyet biztosítunk. Körzetes tanuló az a gyermek, akinek állandó lakcíme az iskola körzetében van, és ez megegyezik legalább az egyik szülő vagy törvényes képviselő állandó lakcímével. A felvételnél a továbbiakban előnyt élveznek azok a gyerekek, akiknek testvére intézményünkben tanul vagy szülője ELTE dolgozó. Az osztályba sorolásnál igyekszünk a szülők kérésének eleget tenni, de ezt nem tudjuk minden esetben biztosítani.

Tájékoztatásul közzétesszük a jelenlegi körzetes utcáink listáját:

Alkotás u. páratlan 29-47. és teljes páros oldala
Avar u.  1-29.
Bán u.
Beck Ö. Fülöp u.
Brassai Sámuel u.
Derkovits Gyula u.
Dolgos u.
Győri út
Kapitány u.
Kernstock Károly tér
Kiss János altb. u. 1-49.
Nagy Jenő u.
Táltos u.
Tartsay Vilmos u.

Iskolánk körzetes feladatellátásáról: Intézményünk fenntartója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2013-ban megállapodást kötött a Klebelsberg Központtal az iskola kötelező felvételi körzetéről és a felveendők létszámáról. Ennek értelmében intézményünk 45 gyermek felvételét biztosítja az aktuálisan hatályos XII. kerületi körzetből. Ezt a létszámot az elsős beiratkozás előre kijelölt két napján tudjuk biztosítani, mivel a megállapodás szerint körzeti kötelezettségünk csak az első évfolyamra vonatkozik, a későbbi felvétel/átvétel a létszámtól és tanulóösszetételtől függ.

 

 

Kedves Szülők!

Nagy gond az iskolaválasztás? Bizonytalanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek?

Az alábbi ismertetővel szeretnénk segíteni a döntésben.

Gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol diák, tanár, tanító- és tanárjelölt egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, ahol jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése érdekében, ahol mindezt a szülőkkel való szoros együttműködésben tesszük, ahol minden kisgyermek, minden területen a saját tempójában fejlődhet.

Irányultságukat az alább felsoroltak közül az irántuk mutatkozó érdeklődés tükrében alakítjuk ki. A tanítók tervezett személyét az első Ovisuli foglakozáson közöljük.

Művészeti irányultságú osztály:

Célunk a különböző művészeti ágakban a komplex fejlesztés, amely egyenlő mértékben támogatja  az érzelmi és az értelmi intelligenciát, mindenkor figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait. Főbb területei: drámajáték, bábozás, zenehallgatás, ének-zene, mozgás és tánc, rajz és vizuális kultúra. A rajzórán személyre szabott fejlesztést végzünk bontott csoportban. A mindennapos testnevelés keretén belül két néptánc foglalkozást tartunk.

Angol nyelvi irányultságú osztály:

Már első osztályban megismerkedhetnek a tanulók az angol nyelvvel, játékok, dalok, mondókák tanulásával, az alapvető élethelyzetek, illetve környezetük szókincsének elsajátításával. Az angol foglalkozások bontott csoportokban, heti két alkalommal kerülnek megtartásra.

Az olvasást a régi, hagyományos, jól bevált, hangoztató-elemző-összetevő (szótagoló) módszerrel tanítjuk. A tanulók differenciált foglalkoztatása biztosíték arra, hogy a már írni-olvasni tudó gyerekek is megfelelő fejlesztésben részesülhessenek.

A matematika és a környezetismeret tantárgy oktatásakor az élményszerzésre, tapasztalatszerzésre és sokféle tevékenységre helyezzük a hangsúlyt. Ehhez jól felszerelt szertár és korszerű taneszközök állnak rendelkezésünkre. Tanítóink szemlélete az, hogy hozzuk be a természetet és a valóságot a tanterembe, építsünk a gyerekek érdeklődésére és meglévő széleskörű ismereteire.

A mi iskolánkban a játék a tanulás egyik legfontosabb eszköze.

Tanulóink évente többféle szakkör és diákkör közül válogathatnak. Pl.: kosárlabda, gyermektorna, rajz, gyöngyfűzés, dráma, furulya, kórus, matematika, angol, német.

A napköziotthonban is magas színvonalú nevelőmunka folyik. A kisiskolások a házi feladatok elkészítése mellett fokozatosan megtanulnak tanulni, és megismerkednek a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeivel. Szabadidő- szervező is segíti annak a programválasztéknak az alakítását, amely során színes iskolai élet részesei lehetnek tanulóink.

A korosztályi jellemzők szerint tartjuk meg a néphagyományokat (szüreti mulatság, Márton- és Gergely-járás, téli ünnepkör ünnepei stb.), a kulturális megemlékezéseket (mesenap, magyar dráma napja, zenei világnap, a magyar kultúra napja, színházi világnap, költészet napja, Föld napja stb.). A szabad levegőn történő játékhoz, sportoláshoz nagy iskolaudvar és játszótér áll rendelkezésre.

Iskolánkban élénk a sportélet, tanulóink többféle sportolási lehetőség közül választhatnak; számtalan sporteredménnyel büszkélkedhetnek: a kerületben évente megrendezett diákolimpia dobogós helyezettjei.

Az iskola tanítói, szaktanárai kiemelkedő pszichológiai, pedagógiai, módszertani tudással rendelkeznek. Iskolai munkájuk mellett szakmai továbbképzéseket tartanak, tankönyvírók, s rendszeresen publikálnak módszertani folyóiratokban. Tantermeink felszereltsége kiváló, a szaktantermek többségében számítógép, projektor, interaktív tábla, stb. áll a pedagógusok rendelkezésére. Minden tanteremben elérhető az internetkapcsolat, mely változatos szemléltetésre ad lehetőséget.

Alsó tagozaton felmenő rendszerben 1-4. osztályig ugyanaz a tanító foglalkozik a diákokkal. A készségtárgyakat szakos tanárok, tanítók oktatják.

Tanulóink zökkenőmentes előrehaladását főállású gyógypedagógus, iskolapszichológus és logopédus segíti.

Gyakorlóiskolánk szoros együttműködésben dolgozik az ELTE Tanító- és Óvóképző Karával, így jellemzően tanítójelöltek gyakorlati képzését végezzük, de az ELTE egyéb karairól is fogadunk hallgatókat. Ez a szoros együttműködés, az egyetemi oktatók folyamatos jelenléte is garancia pedagógusaink magas színvonalú felkészültségére és szakmai munkájára.

Ha felkeltettük érdeklődésüket iskolánk iránt, ismerkedjenek meg velünk személyesen is! Rendezvényeink 2017 januárjától kezdődnek. Részletekről ITT tájékozódhat.

Az elsős beiskolázás módja

Az iskolánk felvételi körzetébe tartozó tanulóknak (a Klébelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás szerint) helyet biztosítunk. Körzetes tanuló az a gyermek, akinek állandó lakcíme az iskola körzetében van, és ez megegyezik legalább az egyik szülő vagy törvényes képviselő állandó lakcímével. A felvételnél a továbbiakban előnyt élveznek azok a gyerekek, akiknek testvére intézményünkben tanul vagy szülője ELTE dolgozó.

Az osztályba sorolásnál igyekszünk a szülők kérésének eleget tenni, de ezt nem tudjuk minden esetben biztosítani.

A beíratáskor be kell mutatni:

- a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát és lakcímét igazoló dokumentumot,
- a gyermek lakcímét igazoló dokumentumot
- a gyermek TAJ kártyáját
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és/vagy személyazonosságát igazoló dokumentumot
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény),
- kitöltött, aláírt szülői felügyeleti nyilatkozatot; adatlapot; illetve az etika, hit- és erkölcstan választásáról és házirend elfogadásáról szóló nyilatkozatot, szükség esetén meghatalmazást.
(A nálunk jelentkezett egyházakról az alábbi linken tájékozódhat.)
- ha van, nevelési tanácsadói véleményt, szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét,
- diákigazolványigénylő lapot: az okmányirada állítja ki, melynek részleteiről itt tájékozódhat.

Nem magyar állampolgár kiskorú általános iskolai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

A beiratkozás napján az érkezési sorrend nem befolyásolja a felvételt és az osztályba sorolást!

 

Programok a leendő első osztályosoknak és szüleiknek

Ovi-suli:

2018. január 26. péntek 16:15-17:30
2018. március 23. péntek 16:15-17:30

Ovisuli programja
2018. március 23.
A nap programja:

16.00-16.30

Gyülekező

Játék a tornateremben

tantermek

010, 013

16.30-17.30       Gyerekeknek:

                  

A műsor megtekintése után 3 csoportra osztjuk a gyerekeket és a leendő elsős tanítókkal mennek a helyszínekre.

II. em. aula

Játék a tanítókkal és a testnevelőkkel.

tornaterem,

010

013

Szülőknek:

Tájékoztató és kötetlen beszélgetés az iskolavezetéssel.

Gyarmati Zsuzsa iskolapszichológus előadása az óvoda-iskola átmenetről.

ebédlő

Játékos zenei, kézműves és képességfejlesztő foglalkozások óvodásoknak 45 perces játék során gyermekeik bepillanthatnak az iskolás életbe, megismerkedhetnek a leendő elsős tanítókkal. Közben a szülők kötetlen formában tájékoztatást kaphatnak az iskoláról, és válaszolunk minden a beiskolázással kapcsolatos kérdésükre.

Nyílt napok programja:

2018. február 23., péntek

7.45 - 8.05 8.15-8.45 9.00-9.30  10.00-10.45
Igazgatói tájékoztató 4.a 4.a 1.b
II. em. 208. II. em. 208. tornaterem
Juhász Zsuzsanna Juhász Zsuzsanna Ábel Zoltán
leendő 1.a leendő 1.a testnevelés
4.b 4.b 1.c
II. em. 207. II. em. 207. fszt. 010.
Venyercsán Judit Venyercsán Judit Bokodi-Oláh Eleonóra
leendő 1.b leendő 1.b néptánc
4.c 4.c 1.a
I. em. 117. I. em. 117. I. em. 113.
Gyimes Bernadett Gyimes Bernadett Kovács Magdolna
leendő 1.c leendő 1.c angol

 

2018. március 9., péntek

7.45 - 8.05 8.15-8.45 9.00-9.30  10.00-10.45
Igazgatói tájékoztató 4.a 4.a 2.c
II. em. 208. II. em. 208. II. em. 201.
Juhász Zsuzsanna Juhász Zsuzsanna Varga Gábor
leendő 1.a leendő 1.a rajz
4.b 4.b 2.c
II. em. 207. II. em. 207. II. em. 205.
Venyercsán Judit Venyercsán Judit Vári Boglárka
leendő 1.b leendő 1.b ének
4.c 4.c 1.a
I. em. 117. I. em. 117. I. em. 112.
Gyimes Bernadett Gyimes Bernadett Dr. Horváthné Tátrai Mária
leendő 1.c leendő 1.c angol

 

Mind a két nap programját úgy állítottuk össze, hogy lehetősége legyen minden tanítót megnézni. Erre a programra csak felnőtteket várunk. A gyerekeket szeretettel fogadjuk Ovisuli foglalkozásunkon.

Rendezvényeink helyszíne: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 42-44. (A épület)

Részletes programért figyelje honlapunkat!

Szeretettel várjuk az óvodásokat és szüleiket!