Jelentkezés módja

Az elsős beiskolázás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. és 51. §-a alapján történik.

Akik gyermeküket iskolánkba szeretnék beíratni, azoktól előzetes jelentkezést kérünk (körzetesektől is)! A 2021/2022. tanév első osztályaiba 2020. szeptember 1-től fogadunk el kérvényeket a lejjebb található űrlapon, elektronikus formában.

Az iskolánk felvételi körzetébe tartozó tanulóknak (a Klébelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás létszámkorlátján belül) helyet biztosítunk. Körzetes tanuló az a gyermek, akinek állandó lakcíme az iskola körzetében van, és ez megegyezik legalább az egyik szülő vagy törvényes képviselő állandó lakcímével. Iskolánk körzetes feladatellátásáról: Intézményünk fenntartója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2013-ban megállapodást kötött a Klebelsberg Központtal az iskola kötelező felvételi körzetéről és a felveendők létszámáról. Ennek értelmében intézményünk 45 gyermek felvételét biztosítja az aktuálisan hatályos XII. kerületi körzetből. Ezt a létszámot az elsős beiratkozás előre kijelölt két napján tudjuk biztosítani, mivel a megállapodás szerint körzeti kötelezettségünk csak az első évfolyamra vonatkozik, a későbbi felvétel/átvétel a létszámtól és tanulóösszetételtől függ.

 

Programok a leendő első osztályosoknak és szüleiknek

1. 2021. január 29., péntek 1700-1800
Online formában - előzetes regisztráció szükséges! A regisztrációs felületet ezen a linken érhetik el: Az elérhető férőhelyek száma betelt, kérem regisztráljon a második tájékoztatóra!
Bemutatkoznak a leendő elsős tanítók. Tájékoztatót tart Mesterházy Ferenc igazgató. Az online tájékoztatóról kép- és hangfelvétel nem készíthető!

2. 2021. február 24., szerda 1700-1800
Online formában - előzetes regisztráció szükséges! A regisztrációs felületet 2021. február 5-én nyitjuk meg.
Bemutatkoznak a leendő elsős tanítók. Tájékoztatót tart Mesterházy Ferenc igazgató. Az online tájékoztatóról kép- és hangfelvétel nem készíthető! Igazgatói tájékoztató 2.

Az előzetesen regisztrált email címére a tájékoztató előtt (február 24. 15-16 óra között) kapja meg az egyéni belépési linket. Készítettünk egy leírást, melyet letöltve, lépésről-lépésre megismerkedhet a belépés folyamatával. Jelzések alapján az emailt többen a SPAM mappában találták meg, kérem nézze meg ott is. Ha ott sem találja, hívja a +361/4878159-es számon Garcia Dávidot!
Kérjük, hogy a belépéskor a regisztrációkor megadott nevet írja be a csatlakozás előtt, és a tájékoztató alatt tartsa mikrofonját és kameráját kikapcsolt állapotban!


3. 2021. március 25., 26., (csütörtök, péntek) 900-1000
Erre személyesen várjuk a gyerekeket. A járványhelyzet alakulásától függően vagy az udvaron vagy a tantermekben tartjuk meg a rendezvényt. A regisztrációról és a program részleteiről március elején ITT adunk további tájékoztatást.

Rendezvényeink helyszíne: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 42-44. (A épület)
Részletes programért figyelje honlapunkat!
Szeretettel várjuk az óvodásokat és szüleiket!

 

Beiratkozás:

A kormány tájékoztatása szerint, az általános iskolai beiratkozás, az iskola első évfolyamára a Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján 2021. április 15–16-án lesz. Bővebb információkat a kormány részletes tájékoztatója után, várhatóan márciusban tudunk adni.

 

2021 szeptemberében -várhatóan- az alábbi első osztályok indulnak:

1.a Tarján Eszter --- angol irányultság
1.b Sztankovics Zsuzsanna --- angol(14fő) és német(14fő) irányultság
1.c Párkányi Zsuzsanna --- művészeti irányultság
Mindhárom osztály azonos pedagógiai program és követelményrendszer alapján működik. Az irányultságok részletes programjáról ezen az oldalon, lejjebb olvashat.

A napközis tanító személyéről a későbbiekben (június) tudunk tájékoztatást adni.

A választott osztályok sorrendjének megjelölésére később ITT lesz lehetőségük! Az osztályba sorolásnál igyekszünk a szülők kérésének eleget tenni, de ezt nem tudjuk minden esetben biztosítani.


Általános tájékoztató

Kedves Szülők!

Nagy gond az iskolaválasztás? Bizonytalanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek?

Az alábbi ismertetővel szeretnénk segíteni a döntésben.

Gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol diák, tanár, tanító- és tanárjelölt egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, ahol jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése érdekében, ahol mindezt a szülőkkel való szoros együttműködésben tesszük, ahol minden kisgyermek, minden területen a saját tempójában fejlődhet.

Az osztályok irányultságát az irántuk mutatkozó érdeklődés tükrében alakítjuk ki.

Művészeti irányultságú osztály:
Célunk a különböző művészeti ágakban a komplex fejlesztés, amely egyenlő mértékben támogatja  az érzelmi és az értelmi intelligenciát, mindenkor figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait. Főbb területei: drámajáték, bábozás, zenehallgatás, ének-zene, mozgás és tánc, rajz és vizuális kultúra. A rajzórán személyre szabott fejlesztést végzünk bontott csoportban. A mindennapos testnevelés keretén belül két néptánc foglalkozást tartunk.

Nyelvi irányultságú osztály:
Már első osztályban megismerkedhetnek a tanulók az angol vagy német nyelvvel. Célunk, játékok, dalok, mondókák tanulásával, az alapvető élethelyzetek, illetve környezetük szókincsének elsajátításával megszerettetni a nyelvet. A nyelvi foglalkozásokat bontott csoportokban, heti két alkalommal tartjuk meg.

Az olvasást a régi, hagyományos, jól bevált, hangoztató-elemző-összetevő (szótagoló) módszerrel tanítjuk. A tanulók differenciált foglalkoztatása biztosíték arra, hogy a már írni-olvasni tudó gyerekek is megfelelő fejlesztésben részesülhessenek.

A matematika és a környezetismeret tantárgy oktatásakor az élményszerzésre, tapasztalatszerzésre és sokféle tevékenységre helyezzük a hangsúlyt. Ehhez jól felszerelt szertár és korszerű taneszközök állnak rendelkezésünkre. Tanítóink szemlélete az, hogy hozzuk be a természetet és a valóságot a tanterembe, építsünk a gyerekek érdeklődésére és meglévő széleskörű ismereteire.

A mi iskolánkban a játék a tanulás egyik legfontosabb eszköze.

Tanulóink évente többféle szakkör és diákkör közül válogathatnak. Pl.: kosárlabda, gyermektorna, rajz, gyöngyfűzés, dráma, furulya, kórus, matematika, angol, német.

A napköziotthonban is magas színvonalú nevelőmunka folyik. A kisiskolások a házi feladatok elkészítése mellett fokozatosan megtanulnak tanulni, és megismerkednek a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeivel. Széles programválaszték színesíti az iskolai életet.

A korosztályi jellemzők szerint tartjuk meg a néphagyományokat (szüreti mulatság, Márton- és Gergely-járás, téli ünnepkör ünnepei stb.), a kulturális megemlékezéseket (mesenap, magyar dráma napja, zenei világnap, a magyar kultúra napja, színházi világnap, költészet napja, Föld napja stb.). A szabad levegőn történő játékhoz, sportoláshoz nagy iskolaudvar és játszótér áll rendelkezésre.

Iskolánkban élénk a sportélet, tanulóink többféle sportolási lehetőség közül választhatnak; számtalan sporteredménnyel büszkélkedhetnek: a kerületben évente megrendezett diákolimpia dobogós helyezettjei.

Az iskola tanítói, szaktanárai kiemelkedő pszichológiai, pedagógiai, módszertani tudással rendelkeznek. Iskolai munkájuk mellett szakmai továbbképzéseket tartanak, tréningeket vezetnek, tankönyvírók, s rendszeresen publikálnak módszertani folyóiratokban.

Tantermeink felszereltsége kiváló, a szaktantermekben számítógép, projektor, interaktív tábla, tabletek stb. állnak a pedagógusok rendelkezésére. Minden tanteremben elérhető az internetkapcsolat, mely változatos szemléltetésre ad lehetőséget.

Lehetőségeink szerint az alsó tagozaton felmenő rendszerben 1-4. osztályig ugyanaz a tanító foglalkozik a diákokkal. A készségtárgyakat szakos tanárok, tanítók oktatják.

Tanulóink zökkenőmentes előrehaladását főállású gyógypedagógus, iskolapszichológus és logopédus segíti.

Gyakorlóiskolánk szoros együttműködésben dolgozik az ELTE Tanító- és Óvóképző Karával, így jellemzően tanítójelöltek gyakorlati képzését végezzük, de az ELTE Tanárképző Központtól is fogadunk hallgatókat. Ez a szoros együttműködés, az egyetemi oktatók folyamatos jelenléte is garancia pedagógusaink magas színvonalú felkészültségére és szakmai munkájára.

Ha felkeltettük érdeklődésüket iskolánk iránt, ismerkedjenek meg velünk személyesen is!


Jelenlegi körzetes utcáink listáját:

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 11. pont 22.§ szerint
(7) Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
(8) Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható.

Alkotás u. páratlan 29-47. és teljes páros oldala
Avar u. 1-29.
Bán u.
Beck Ö. Fülöp u.
Brassai Sámuel u.
Derkovits Gyula u.
Dolgos u.
Győri út
Kapitány u.
Kernstock Károly tér
Kiss János altb. u. 1-49.
Nagy Jenő u.
Táltos u.
Tartsay Vilmos u.