Egyéni munkarend

Egyéni munkarend és Státusz szüneteltetése

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig magántanulói jogviszonyként ismert jogintézményt felváltja az egyéni munkarend intézménye: Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem. 

Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019. szeptember 1. napjától az Oktatási Hivatal joga és kötelessége.
Új információ! Az egyéni munkarend és a jogviszonyt szüneteltető státusz között az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint nincs átjárhatóság! (2024.05.07)

Az Oktatási Hivatal egyéni munkarenddel kapcsolatos további tájékoztatását az alábbi linken olvashatják: 
Oktatási Hivatal (oktatas.hu)

Kérelem az egyéni munkarend engedélyezéséhez (Oktatási Hivatal)
Kitöltési útmutató ügyfélkapus kitöltéshez
Kitöltési útmutató postai benyújtáshoz

Bejelentés tanköteles gyermek tankötelezettségének külföldön történő teljesítésről (Oktatási Hivatal)

Bejelentő lap egyéni tanrend létesítéséhez: az iskolának kell megküldeni

Bejelentő lap Státusz szüneteltetéséhez: az iskolának kell megküldeni

 
Mesterházy Ferenc
igazgató

 

 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása
2020.05.04.

Tisztelt Intézményvezető Asszony / Úr!


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerint:
99/J. § E törvénynek a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvénnyel megállapított
a) 45. § (5) bekezdésének hatálybalépését megelőző napon magántanulói jogviszonyban álló tanuló magántanulói jogviszonyának egyéni munkarendre történő módosítását a Kormány által kijelölt hatóság a hatálybalépéstől számított egy éven belül felülvizsgálja,
Tájékoztatom Önöket, hogy az iskolaigazgatók által 2019. augusztus 31-éig kiadott magántanulói határozatok felülvizsgálatának keretében az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nem hosszabbíthatja meg hivatalból az iskolaigazgatók által kiadott magántanulói engedélyek hatályát. Amennyiben a szülő a magántanulói engedélyt a jelen tanév végéig kérte, annak hatálya a Hivatal általi felülvizsgálatot követően egyébként is lejárna a tanév végén. Így a következő 2020/2021. tanév vonatkozásában a szülőnek, nagykorú tanuló esetén a tanulónak mindenképpen kérelmeznie kell az egyéni munkarend engedélyezését a Hivataltól, amennyiben szeretnék, hogy gyermekük a továbbiakban is mentesüljön a mindennapos iskolába járási kötelezettség alól.
Tekintettel a koronavírus járvány miatti kormányzati intézkedésekre, valamint arra, hogy a tanulók érdekeit sem szolgálja az, ha tanév közben történik a hivatalbóli felülvizsgálat alapján a státuszuk módosítása, a felülvizsgálat kizárólag a következő tanév(ek)re is vonatkozó magántanulói engedélyeket fogja érdemben érinteni.
A 2019/2020. tanév végéig lejáró hatályú igazgatói magántanulói engedélyek vonatkozásában külön döntés a Hivatal részéről nem fog születni.
Kérjük, hogy szíveskedjenek tájékoztatni az érintett tanulókat és szüleiket, hogy amennyiben a következő tanévben is szeretnék a mindennapos iskolába járás alóli felmentést, úgy az alábbi linken található tájékoztató szerint kérelmet kell benyújtaniuk a Hivatalhoz.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend

Tisztelettel:

Brassói Sándor s.k.
köznevelési elnökhelyettes
Oktatási Hivatal