Irányultságok

Irányultságok

Irányultságok

Kedves Szülők! 

Nagy gond az iskolaválasztás? Bizonytalanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek? 

Az alábbi ismertetővel szeretnénk segíteni a döntésben. 

 

Nevelő, oktató munkánk alapvető célja egy olyan gyermekközpontú iskola működtetése, melyben érték a tudás, a műveltség, egymás tisztelete, elfogadása, az együttműködés. Alapelvünk, hogy jól meghatározott elvárásokat fogalmazzunk meg a gyerekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése érdekében, tesszük mindezt a szülőkkel való szoros együttműködésben.  

A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célunk és feladatunk többek között a tanulók lelki, értelmi és testi fejlődését a legkorszerűbb módszerekkel, munkaformákkal, eljárásokkal és eszközökkel biztosítani, készségeiket, képességeiket, jártasságaikat az életkori sajátosságaiknak megfelelően, tudatosan fejleszteni, valamint ismereteiket bővíteni, műveltségüket megalapozni. 

A fenti célok megvalósításának egyik fontos eljárása a nyelvi és a művészeti irányultság, melynek tartalma, egymásra épülése 8 évfolyamon át meghatározza iskolánk arculatát. 

Alsó tagozaton minden osztálynak vagy nyelvi vagy művészeti irányultsága van, ennek részletes tartalmát iskolánk helyi tanterve tartalmazza. 

1. osztályban a szülők gyermekeik személyiségének, érdeklődésének figyelembevételével választhatnak az irányultságok között, de a beiskolázási rendezvények alatt a vezetőség is tájékoztatást ad a programok céljáról, tartalmáról és az alkalmazott módszerekről.  

Felvételi képességmérés nincs, mert az irányultságok célja a minél szélesebb körű, az általános kulcskompetenciák fejlődését szolgáló személyiségfejlesztés és nem a túl korai specializáció. 

2023/24. tanév osztályai: 1.a angol, 1.b angol/német, 1.c művészeti irányultság. 

Célunk mindkét irányultságnál azonos, az út, a megközelítési mód más, az egyikben a nyelvi a másikban a művészeti nevelés eszközeit alkalmazzuk a célok elérésére. 

A közismereti tárgyakat mindhárom osztály azonos elvek, óraszámok és tartalom alapján tanulja a helyi tantervnek megfelelően. 

Az irányultságok legfontosabb, általános jellemzői alsó tagozaton: 

Művészeti irányultságú osztály - alsó tagozat

Művészeti irányultságú osztály -  alsó tagozat

A művészeti (ének-zene, zenehallgatás, dráma, játék, mozgás és tánc, vizuális kultúra) irányultságú program legfontosabb pedagógiai alapelve a művészetekkel történő nevelés.

Célunk, hogy a gyermekek találkozása az általunk közvetített művészeti ágakkal természetes élmény legyen, amely a napi életük tevékenységeibe szervesen beilleszthető.

A művészetekkel történő nevelés közös célja, minél több élményszerű tapasztalat nyújtása, amelyek fejlesztik a képességeket, készségeket és hozzájárulnak a harmonikus személyiség kialakulásához. A harmonikus személyiségfejlesztésnek, a készségek fejlesztésének, képességek alakításának elengedhetetlen eszköze minden életkorban a tantárgyak transzferhatásának felhasználása.A művészeti tantárgyak készség- és képességfejlesztő hatása megalapozza, pozitívan fejleszti a többi tantárgy készség- és képességfejlesztését is.

A tanulók aktív részvételével zajló, művészetekkel történő nevelése elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulás megalapozásának.

A művészeti irányultság további célja a zenét, a játékot, éneklést, a mozgást, a táncot, a vizuális kultúra alkotásait szerető, azokat kritikusan szemlélő zenehallgató, koncertre, kiállításra, táncházba járó, a művészetek iránt érdeklődő, befogadói magatartással rendelkező tanulók útra bocsátása a 8. évfolyam végére.

A művészeti irányultságú osztály tanulói életkoruknak megfelelő, játékos és örömteli foglalkozásokon, élmény - és tevékenységközpontútanítási órákon keresztül találkoznak a művészeti tantárgyakkal.

Programunkban a legfontosabb az élményszerzés, a művészetek alkotó megtapasztalása.

A 4 év alatt több projektet valósítunk meg, melynek összegzéseként előadásokat, a gyerekek alkotásaiból létrehozott kiállításokat tekinthetnek meg a szülők.

A játék, a mese, a közös muzsikálás,  a hangszerek, a vizuális alkotás és az együtt alkotás öröme, a mozgásos játékok, a szépre való rácsodálkozás, a bábozás, a tánc, a drámajáték a gyerekek mindennapjainak szerves része ebben a programban.

Nem művészek nevelése, hanem a művészetek, az értékes alkotások (képzőművészet, zene, irodalom …) iránt nyitott személyiségek nevelése a célunk.

Az alkotás öröme, a közös cél, élmények által minden gyerek fontosnak érzi magát, megmutathatja azt, amiben ő jó, ez erősíti biztonságérzetüket, magabiztosságukat, önállóságukat.Fejlődik együttműködő képességük, figyelmük, beszédkészségük, problémamegoldó gondolkodásuk, bővülnek ismereteik, alapozódik a műveltségük. Ezek a többi tantárgy tanulására is pozitív hatással vannak.  

Folytatás a felső tagozaton

2020/2021-es tanévvel kezdődően a felső tagozaton olyan emelt óraszámú nyelvi tagozat elindítása mellett döntöttünk, melyben megjelenik az iskolánk arculatára jellemző művészeti és idegen nyelvi irányultság is.  Célunk, hogy az első négy évfolyam mindkét irányultságának alapozó, fejlesztő munkáját a felső tagozaton egyesítsük, kibővítsük, és általuk új perspektívát nyissunk tanulóink számára. Ez nem utolsósorban szoros összhangban áll a NAT által szorgalmazott tantárgyközi integrációval.

A felső tagozat egy átmeneti, nem emelt óraszámú 5. évfolyammal kezdődik, mely alatt a diákoknak idejük és lehetőségük van a megváltozott képzési körülményekhez hozzászokni, azok között a helyüket megtalálni.

A 6. évfolyamon a nyelvi órák heti óraszámát ötre emeljük; a nyelvoktatás emelt szinten folytatódik tovább 8. év végéig


 


Nyelvi irányultságú osztály - alsó tagozat

A nyelvi irányultságú program célja, hogy diákjaink képessé váljanak arra, hogy egyéni kommunikációs céljaikat elérjék, és a nyelvtudást valódi nyelvi helyzetekben, ismeretszerzésre, és ezek átadására, szórakozásra, személyes és szakmai céljaik megvalósítására valódi vagy digitális térben alkalmazni tudják. A tanulók aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulás megalapozásának.

Az idegen nyelvi irányultságú nyelvórán tanulóink életkoruknak megfelelő, játékos és örömteli foglalkozásokon keresztül találkoznak a célnyelvvel és a célnyelvi kultúrákkal. A legalapvetőbb kifejezéseket, kommunikációs fordulatokat élmény- és tevékenységközpontú feladatokon keresztül sajátítják el.

A jó munkahangulat sokféleképp létrejöhet, de megteremtésére az egyik legmegfelelőbb eszköz a sok játék. A nyelvi játékok legnagyobb előnye az oldott légkör megteremtésén túl az, hogy szinte bármilyen célt elérhetünk általuk: megismerkedhetünk az új témánkkal, gyakorolhatunk, ismételhetünk, sőt, még számon is kérhetünk velük sokféle megszerzett ismeretet. A lényeg, hogy mindent csak idegen nyelven. A játékok által a gyerekek derűsen hagyják el a nyelvi tantermet és kellemes emlékekhez kapcsolódhat a megtanulnivaló.

A nyelvi játékokéhoz hasonló hatást vált ki minden olyan tevékenység, amiben a gyerek maga is kreatívan alkothat valamit, legyen az rajzolás, festés, nyírás, ragasztás, formázás, gyűrés, tépés vagy hajtogatás. Az alkotókedv, a vágy, hogy készítsünk valamit, a gyerekeknél fokozottabb, ami kitűnő lehetőséget nyújt arra, hogy a figyelmüket, hallás utáni szövegértésüket megtornáztassuk, és aminek számukra kézzelfogható eredménye születik. Tudásuk, tapasztalataik mélyülnek, ismereteik gazdagodnak, kézügyességük pedig sokat fejlődik az ilyen tevékenységek során.

Minden nyelvnek megvannak a maga kincsei a gyermekek számára. Az angolszász kultúra rengeteg dallal, gyermekjátékkal, mondókával és verssel halmozza el a gyerekeket. A dallam, a ritmus, a lüktetés, a közös éneklés és verselés a kisiskolás gyerekek belső igénye, így természetes módon fejlesztik ritmusérzékét, kiejtését, hanglejtését. A megtanult dalok és mondókák nyelvi fordulatai gyakran használhatók más szituációkban, és nem utolsó sorban élvezetesek is.

Az alsó tagozatos gyerekek számára rendkívül fontosak a mesék, a történetek, általuk gazdagodik személyiségük. A nyelvtanuláshoz is igyekszünk ezt kiaknázni, sok mesét, rövid történetet és képregényt használunk. Eleinte csak szóban, képeskönyvek, videofilmek és bábok segítségével, és csak később szövegből, könyvből olvasva, dramatizálással. A rövid történetek feldolgozása, eljátszása kitűnő lehetőséget nyújt arra, hogy a kicsit bátortalanabb gyerekek is nagy biztonsággal használják az angol nyelvet, hisz előre megírt és megtanult szöveget mondanak, ami így beépül nyelvtudásukba.

  A játékosság, a dalok, a mondókák, a mesék és a cselekedtető feladatok mind-mind azt a célt szolgálják; hogy a gyerekek aktívan részt vegyenek a nyelvtanulás kemény munkájában. A feladat így sem könnyű, de minden gyerek számára, aki nyitott egy idegen nyelvre és kultúrára, ily módon emlékezetessé válik az együtt eltöltött idő.

Folytatás a felső tagozaton:

2020/2021-es tanévvel kezdődően a felső tagozaton olyan emelt óraszámú nyelvi tagozat elindítása mellett döntöttünk, melyben megjelenik az iskolánk arculatára jellemző művészeti és idegen nyelvi irányultság is.  Célunk, hogy az első négy évfolyam mindkét irányultságának alapozó, fejlesztő munkáját a felső tagozaton egyesítsük, kibővítsük, és általuk új perspektívát nyissunk tanulóink számára. Ez nem utolsósorban szoros összhangban áll a NAT által szorgalmazott tantárgyközi integrációval.

A felső tagozat egy átmeneti, nem emelt óraszámú 5. évfolyammal kezdődik, mely alatt a diákoknak idejük és lehetőségük van a megváltozott képzési körülményekhez hozzászokni, azok között a helyüket megtalálni.

A 6. évfolyamon a nyelvi órák heti óraszámát ötre emeljük; a nyelvoktatás emelt szinten folytatódik tovább 8. év végéig