Természettudományok

Természettudományok

Gyimes Bernadett: A környezetismeret tanításának megvalósítása a NAT 2020 bevezetése után az 1-2. osztályban az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolában

A NAT 2020 bevezetése a természettudományos nevelés jelentős változásait hozta az alsó tagozaton. Míg korábban a gyerekek első osztálytól heti 1 órában tanultak környezetismeretet, a 2020-ban felmenő rendszerben bevezetett NAT  szerint a környezetismeret tanítása csak 3. osztálytól kezdődik külön tantárgyként.

Első és második osztályban a környezettel való ismerkedést matematika, olvasás és technika órába integrálja, a tantárgyakon átívelő készség,- és képességfejlesztésre, illetve a komplex ismeretátadásra helyezve a hangsúlyt.

A tanterv nagy mértékben alapoz a tanító felkészültségére és egyéni kompetenciájára. Ő választhatja ki a vizsgálódás tárgyát, irányítja a problémafelvetést, a megfigyelést, illetve a tapasztaltak megfogalmazását, összegzését. Mindezt teszi úgy, hogy a korosztály természet iránti természetes érdeklődésére alapoz. Nagy hangsúlyt kap az ok-okozati összefüggések észrevétele, megfogalmazása. Minden ismeretet cselekvés, tevékenykedtetés, kísérletezés közben kíván elsajátíttatni.

Véleményünk szerint a technika és tervezés leginkább az a tanítási óra, ahova beilleszthető a környezetismeret tantárgy, ezért iskolánkban ez így valósul meg. Mind a környezetismeret, mind a technika és tervezés a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján történő ismeretszerzést helyezi a középpontba.

 A technika és tervezés tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek arányos megjelenítése.

A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak keretében elsajátított ismereteket, legyen az akár környezetismeret, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő problémák megoldásában.

A megszerezhető tudás lehetővé teszi a tanuló számára a mindennapi életben használható és hasznos készségek kialakítását, segít, hogy környezetükkel harmonikusan éljenek, fejlődik a környezet iránti érdeklődés, felelősségvállalás.

Első, második osztályban a következő témák jelenhetnek meg az integrált technika és tervezés/környezetismeret órákon: Otthon-család-életmód, Anyagok a környezetünkben, Tárgykészítés különböző anyagokból (építés, szerelés), Jeles napok-ünnepek, Közlekedés.

Iskolánk többek között az ELTE TÓK gyakorlati képzésének helyszíne. A hallgatók nálunk biztos, szakszerű alapokat kapnak az első és második osztályban is a tanítandó környezetismeret tantárgypedagógiából.

Véleményünk szerint fontos, hogy egy tantárgyon belül, egy tanító közvetítése által jöjjön létre a környezetismeret integrálása, mert így a legnagyobb az esély arra, hogy valóban megalapozódjanak a NAT-ban leírt törekvések, mely szerint a környezetismeret tanításának célja, hogy a gyerekek élményként éljék meg a tevékenységeket, hogy folyamatosan biztosítsuk számukra a felfedezés örömét. Iskolánkban önálló tantárgyba ágyazva, kellő odafigyeléssel, lelkesedéssel igyekszünk ezt a hétköznapokban megvalósítani.

Kutatás

A Magyar Tudományos Akadémia Közoktatás-fejlesztési  Pályázatán az ELTE TÓK, és ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola kutatócsapata pályázatot nyert A természettudományos gondolkodás pedagógiai szemléletének és módszereinek megújítása az alsó tagozatos korosztályban, különös tekintettel a NAT 2020 változásaira című pályázattal.

Kutatócsoportunk, különböző tantárgyakba integrált, széles körben használható oktatási anyagok kidolgozását tűzte ki célul.

Terveink között szerepel a NAT 2020-ban megjelölt, integráló tantárgyakra vonatkozó oktatási programcsomagok, helyi tanterv, tématervek, tanmenetek, tanítói kézikönyvek, óravázlatok, projektleírások, félévi és év végi tanulói  szöveges értékelések kidolgozása.

Ezek mellett tervezzük módszertani kisokos, munkatankönyvek, munkafüzetek összeállítását, iskolakert, „jógyakorlatok”, felvett tanítási órák bemutatását.

A közoktatás változásaira megfelelően a tanítóképző karok által használható képzési anyagokat tervezünk létrehozni.

A kutatás időtartama négy év. A részeredmények és a dokumentumok készítése, publikálása folyamatos.

Források:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_1_4_evf