Iskolánkról

Iskolánkról

Bemutatkozás

Az 1869-ben alapított gyakorlóiskolánk kettős funkciójú. Közoktatási és a tanító-, valamint a tanárképzés gyakorlati képzési funkcióját látja el, pedagógiai és szakmai szempontból igen jól képzett, magas színvonalú nevelő-oktató munkát végző pedagógusokkal.

A nevelési-oktatási feladatok közül lényegi feladatnak tartjuk a kultúra átszármaztatását. A kultúrát a legszélesebb értelemben fogjuk fel, tartalmában a nemzeti, illetve az európai műveltség dominál, jellegében összetett (szellemi, testi-manuális, erkölcsi-viselkedési, esztétikai). Nem tekintjük zárt rendszernek, változásait, gazdagodását követni igyekszünk. Az iskola – meggyőződésünk szerint – csak akkor tudja betölteni hivatását, ha mindenekelőtt a gyermekre figyel. Az egyes gyermekben rejlő lehetőségek kibontakozását segítjük minden eszközzel, ezekre támaszkodva fejlesztjük tanulóink egész személyiségét. Mindezek alapján célunk az alábbi jellemzőkkel bíró, eötvösi értelemben, Gyertyánffy szellemiségében vett „mintaiskolává” válni:

Kiemelt törekvésünk a hagyományos értékek megőrzése és továbbvitele, különösen a tudás, a munka megbecsülése, a morális értékek képviselete, a nemzeti identitástudat alakítása, megerősítése.

Célunk a gyermekek és a felnőttek kölcsönös tisztelete, az egymás iránti tolerancia, empátia, az autonóm (autonómmá váló) személyiségek gazdag közösségi kapcsolatrendszerének kialakítása.

Kiemelten fontosnak tartjuk az önismeret segítését, az iskolához való pozitív viszony kialakítását, a meleg, érzelemgazdag légkör megteremtését.

Hangsúlyozzuk iskolánk nyitott szellemiségét, készségét a megújulásra mind tartalmi, mind módszertani szempontból. Azaz: a tananyag strukturálásában nagyobb hangsúlyt kapnak az integrált formák, kiemelt jelentőségűvé válik a gyermekek kommunikációs képességének sokoldalú fejlesztése.

Kiemelt célnak tartjuk az anyanyelvi nevelést, a készség- és képességfejlesztést az anyanyelv és a matematika területén, a szövegértés és - alkotás egyre magasabb szintre emelését, minden tantárgy vonatkozásában, a művészeti nevelést a harmonikus személyiségfejlesztés érdekében.

Fontosnak tartjuk, hogy egészséges életmódot folytató, életigenlő fiatalokat neveljünk.

Döntőnek tartjuk a tapasztalatszerzést a tanulási folyamatban, az alapvető eszköztudás megszerzését, a felsőbb évfolyamokon ezek megszilárdítását, fejlesztését; a különböző kommunikációs eszközök használatát, a megismerés egyes módszereinek elsajátítását, a tanulás kreatív útjainak középpontba állítását.

Metodikánkban a belső differenciálás, a gyermekek, a fiatalok érdemi választási-döntési lehetőségeinek biztosítása, az alkotási kedv felkeltése és megőrzése kiemelten szerepel.

Gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol diák, tanár, tanító- és tanárjelölt egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, ahol jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyermekek képessége kibontakozása, fejlesztése érdekében, ahol mindezt a szülőkkel való szoros együttműködésben tesszük, ahol minden kisgyermek, minden területen a saját tempójában fejlődhet.

Tanulóink évente sokféle szakkör és diákkör közül válogathatnak. A tehetségesek ezenkívül iskolai pályázatokon és egyéb versenyeken, vetélkedőkön vehetnek részt. A lemaradókat a korrepetálásokon kívül fejlesztő foglalkozásokon segítjük.

A napközi otthonban is magas színvonalú nevelőmunka folyik. A tanulók elkészítik házi feladataikat, fokozatosan megtanulnak önállóan tanulni, és megtanulják hasznosan eltölteni szabadidejüket. Szabadidő-szervező is segíti a színes iskolai élet alakulását. A korosztályi jellemzők szerint tartjuk meg a néphagyományokat (szüreti mulatság, Márton- és Gergelyjárás, téli ünnepkör ünnepei stb), a kulturális megemlékezéseket (mesenap, magyar dráma napja, zenei világnap, televízió világnapja, a magyar kultúra napja, színházi világnap, költészet napja, Föld napja stb). A nagyobb, egész iskolát vagy tagozatot érintő programok is közösségteremtő erejűek: karácsonyi műsor, farsang, jótékonysági gála stb.

Iskolánkban élénk a sportélet, tanulóink többféle sportolási lehetőség közül választhatnak; számtalan sporteredménnyel büszkélkedhetnek: a kerületben évente megrendezett diákolimpia dobogós helyezettjei.

Az iskola tanítói, szaktanárai kiemelkedő pszichológiai, pedagógiai, módszertani tudással rendelkeznek. A tantermek felszereltsége kiváló, a szaktantermek többségében számítógép, projektor, interaktív tábla stb. áll a nevelő-oktató munka rendelkezésére.

A kisiskolások egy-egy sajátos irányúltságú osztályba kerülhetnek:

Művészeti irányultságú osztály
Célunk a komplex fejlesztés, a különböző művészeti ágak területén ez egyenlő mértékben támogatja az érzelmi és az értelmi intelligenciát, mindenkor figyelembe veszi a gyerekek életkori sajátosságait. Főbb területei: drámajáték, bábozás, ének-zene, mozgás és tánc, rajz és vizuális kultúra (rajzórán személyre szabott fejlesztés bontott csoportban). Ezen felül a tanításhoz kapcsolódva 20-30 perces foglalkozásokat is tartunk.

Angol nyelvi irányultságú osztály
20 perces foglalkozásokon ismerkedhetnek meg a tanulók az angol nyelvvel, játékok, dalok, mondókák tanulásával, az alapvető élethelyzetek, illetve környezetük szókincsének elsajátításával.

Az első évfolyamra a gyerekeket felvételi és előzetes beszélgetés nélkül vesszük fel. Az iskolánk felvételi körzetébe tartozó 45 tanulónak helyet biztosítunk az ELTE és a KLIK közötti megállapodás értelmében. A továbbiakban előnyt élveznek az ELTE dolgozók gyermekei, azok a gyerekek, akiknek testvére intézményünkben tanul. A hozzánk jelentkezőktől írásos jelzést kérünk arról, hogy gyermeküket hozzánk szeretnék beíratni.

 

Mesterházy Ferenc
igazgató